kontakt@kvindeokonomien.dk

Kvindeøkonomiens vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE FORENING KVINDEØKONOMIEN

Foreningens navn, hjemsted og formål:
Foreningens navn er Kvindeøkonomien
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

1. Formål

Foreningens formål er at fremme kvindes indsigt i og viden om egne og generelle økonomiske forhold gennem debat, oplysning og arrangementer.

Kvindeøkonomiens hovedtemaer er uddannelse og privatøkonomi (gæld, investering, formue og pension). Vores mål er at generere ny viden, definere konkrete redskaber og sætte en dagsorden, der tydeliggør sammenhængen mellem Danmarks velstand og en styrkelse af kvinders økonomiske kompetencer.

Kvindeøkonomien er non-profit og uafhængig af alle kommercielle og politiske interesser.

2. Medlemmer

Enhver enkeltperson, som kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag, kan være medlem af foreningen.

Indmeldelse sker ved registrering med navn og kontaktoplysninger på en af Kvindeøkonomiens platforme eller ved henvendelse til sekretariatet. Medlemskabet er gratis.

Udmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes af foreningen.

3. Eventsponsorer, mediepartnere m.v.

Kvindeøkonomien er åben for støtte til og samarbejde med private virksomheder, foreninger og medier, idet styregruppen vurderer overensstemmelsen mellem virksomheden/foreningens og Kvindeøkonomiens formål og aktiviteter. Det kan både være større sponsorater til finansiering af sekretariatet og driften ligesom det kan være målrettet konkrete projekter.

Disse samarbejder må ikke føre til tvivl, om Kvindeøkonomiens uafhængighed af kommercielle og politiske interesser.  Sponsorer og samarbejdspartnere må ikke bruge Kvindeøkonomiens brand i kommerciel øjemed. Tiltag hvor man ønsker at bruge brandet eksternt skal godkendes af styregruppen, men den tilladelse kan godt gives på partnerskabsniveau der involverer et længevarende samarbejde med flere former for eksponering.

4. Generalforsamlingens kompetence

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5. Afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt og varsles ved opslag på Kvindeøkonomiens platforme senest 20 dage før afholdelsen. Generalforsamlingens gyldighed forudsætter, at alle interesserede medlemmer kan komme til orde og kan afholdes i enhver form, der tillader dette. Stemmeberettigelse kræver 3 måneders medlemskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)    Valg af dirigent og referent

2)    Styregruppens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3)    Gennemgang af det reviderede regnskab inden den forelægges til godkendelse

4)    Indkomne forslag

5)    Valg af formand

6)    Valg af styregruppe

7)    Valg af revisor

8)    Evt.

Forslag til behandling iht. dagsordenen, skal fremsendes til styregruppen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af styregruppen med fjorten dages varsel. Den skal afholdes efter en til styregruppen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 25 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget.

7. Beslutninger på generalforsamlingen

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt deltagende medlemmer. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Ingen kan på generalforsamlingen repræsentere andre end sig selv.

Der laves et skriftligt referat af generalforsamlingen, som efterfølgende offentliggøres på Kvindeøkonomiens platforme.

8. Ledelse

Foreningen ledes af en formand og en styregruppe. Formanden og styregruppen vælges på generalforsamlingen – dog kan maksimalt halvdelen af styregruppen udskiftes ad gangen. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virke og drift.

Kun styregruppens medlemmer er ordførende. De kan som de eneste kan udtale sig på foreningens vegne. Medlemmer kan til enhver tid henvise til deres medlemskab af Kvindeøkonomien.

9. Ret til at indgå aftaler på foreningens vegne

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden

10. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

11. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

12. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor på en lovlig indkaldt generalforsamling.

Ovennævnte bestemmelser gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning tilfalde almennyttige formål, der – jf. den opløsende generalforsamling – ligger i naturlig forlængelse af Kvindeøkonomiens formål.